Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
25/08/2021 
 

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4425/KH-UBND tổ chức đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định, nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù có tay nghề, tự tạo việc làm, tìm kiếm được việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm.

2. Tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo, đối tượng áp dụng, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, các điều kiện, biện pháp đảm bảo để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Huy động các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

          Nhiệm vụ trọng tâm

1. Rà soát, lập danh sách và đánh giá nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm; thực trạng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm, trợ giúp xã hội cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Nghiên cứu xây dựng, mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, giới thiệu, tư vấn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

2. Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tư vấn, giải quyết việc làm; vay vốn đào tạo nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trợ giúp xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

          3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng các quỹ hỗ trợ, quỹ tín dụng, quỹ xã hội, quỹ tạo việc làm… cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được vay vốn; xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển chọn lao động là người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương./.
Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(09/09)
(05/09)
(04/09)
(29/08)
(24/08)
(30/07)
(19/07)
(20/06)
(10/06)
(05/06)