Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
Thủ tục hành chính không qua dịch vụ bưu chính công ích 
30/07/2017 
 

  Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đó, ngày ngày 3/5/2017  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ký Quyết định số 631/QĐ-LĐTBXH công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, do vậy không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 11 TTHC mà yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết.

 
                                                                Ảnh minh họa

I. Thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, bao gồm 3 TTHC:

- Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

- Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

- Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

II. Thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, bao gồm 8 TTHC:

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

- Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

2. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

3. Lĩnh vực Việc làm

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Giải quyết hỗ trợ học nghề.

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

- Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Thuận Joanh-VP Sở 
Tin đã đưa
(06/09)
(20/08)
(25/07)
(02/07)
(13/07)
(29/08)
(29/08)
(18/07)
(03/07)
(01/06)