Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 
26/02/2020 
 

          Ngày 30 tháng 12 năm 2019,  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

           Thông tư gồm 4 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018.

( Đính kèm Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019)

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN