Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Thông tin về tình hình Tiền lương, Thưởng năm 2020 
20/01/2020 
 

         Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-TBXH và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện báo cáo tình hình tổ chức vui Xuân, đón Tết Canh Tý năm 2020 của người lao động tại doanh nghiệp:

         1.Tình hình tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết cho người lao động:

         Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, đã có Công văn số 2800/SLĐTBXH-LĐGDNN gửi các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, kết quả như sau:

         a) Số lao động các doanh nghiệp sử dụng trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (chỉ tính riêng 106 doanh nghiệp có báo cáo):

        - Số lao động năm 2019 là: 11.623 người

        - Số lao động năm 2020 doanh nghiệp dự kiến sử dụng tăng thêm là 542 người. Điều đó cho thấy xu thế phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh năm 2020 có tăng hơn năm 2019 là 4,66% (542/11.623).

        b) Về tiền lương năm 2019:

       + Mức lương cao nhất là 107.923.000 đồng/tháng (thuộc doanh nghiệp dân doanh), so với năm 2018 bằng 135,71% (107.923.000/79.524.000).

       + Mức lương bình quân là 6.470.000 đồng/tháng, so với năm 2018 bằng 112,78% (6.470.000 /5.737.000).

       + Mức lương thấp nhất là  2.920.000 đồng/tháng (bằng mức lương tối thiểu vùng 4 tại tỉnh Ninh Thuận).

      Qua phân tích cho thấy chênh lệch người có mức lương cao nhất và thấp nhất là 36,96  lần (107.923.000 đồng/2.920.000 đồng).

       c) Về tiền thưởng năm 2020:

       - Tiền thưởng Tết dương lịch năm 2020:

       + Cao nhất là 64.694.000 đồng (thuộc đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài), so với năm 2018 bằng 62,07% (64.694.000 /104.228.000).

      + Trung bình toàn tỉnh là 1.241.000 đồng, so với năm 2018 bằng 77,56% (1.241.000 /1.600.000).

       + Thấp nhất chỉ có 100.000 đồng có sự chênh lệch rất lớn giữa người cao nhất và thấp nhất.

        - Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2020: Trung bình 6.394.000 đồng, so với năm 2018 bằng 115,35% (6.394.000/5.543.000).

        2. Về nợ lương của người lao động:

        - Theo báo cáo của 106 doanh nghiệp đến thời điểm 16/12/2019 các doanh nghiệp không có nợ lương của người lao động. Qua nắm bắt tình hình của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và liên hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh hiện nay chưa có phát hiện doanh nghiệp nào nợ lương. Tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng lãn công, đình công./.

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN