Thông tin đấu thầu dự án
Thông tin đấu thầu dự án
Thông báo mời thầu Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2020 
21/05/2020 
 

          Thông báo mời thầu số 20200540825-00 gói thầu Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2020.
         Ngày 15/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 161/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình trình Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2020.
       Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông báo mời thầu số 20200540825-00 ngày 19/5/2020 gói thầu Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2020 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Tải về Quyết định kèm theo

Văn phòng Sở