Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20201019674-01 gói thầu “ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức công tác phòng, chống mại dâm” 
07/10/2020 
 

         Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20201019674-01 gói thầu “ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức công tác phòng, chống mại dâm” thuộc Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hổ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán”.
          Căn cứ Quyết định số 348 /QĐ-SLĐTBXH ngày 07/10/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện “tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức công tác phòng, chống mại dâm” thuộc Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán.
          Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20201019674-01 gói thầu “ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức công tác phòng, chống mại dâm” thuộc Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hổ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán.” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Minh Khai - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(19/11)
(16/10)
(05/10)
(05/10)
(21/09)
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(28/08)