Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20200907847-00 gói thầu “ hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động năm 2020” 
21/09/2020 
 

           Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20200907847-00 gói thầu “ hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động năm 2020” thuộc kinh phí CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ ”.
        
Căn cứ Quyết định số 313 /QĐ-SLĐTBXH ngày 21/09/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động năm 2020”.
          Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20200907847-00 gói thầu “ hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động năm 2020” thuộc kinh phí CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ ” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Minh Khai - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(19/11)
(16/10)
(07/10)
(05/10)
(05/10)
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(28/08)