Thông tin đấu thầu dự án
Thông tin đấu thầu dự án
Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20200579812-00 gói thầu “ Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh” 
05/06/2020 
 

          Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20200579812-00 gói thầu “ Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh”.
         
Thực hiện Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 666/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh”.
        
Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20200579812-00 gói thầu “ Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Minh Khai - Văn phòng Sở