Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
04/04/2019 
 

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tải về Thông báo đính kèm; Kế hoạch