Thông tin đấu thầu dự án
Thông tin đấu thầu dự án
Thông báo mời thầu số 20200652645-00 gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 
17/06/2020 
 

Ngày 16/6/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 204/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu (qua mạng) gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
          
Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông báo mời thầu số 20200652645-00 ngày 19/6/2020 gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

            Tải về Quyết định số 204/QĐ-SLĐTBXH 
                         

Minh Khai - Văn phòng Sở