Thông tin đấu thầu dự án
Thông tin đấu thầu dự án
Thông báo mời thầu số 20200540592-00 gói thầu Thi công xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận (năm 2020) 
04/06/2020 
 

           Thông báo mời thầu số 20200540592-00 gói thầu Thi công xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận (năm 2020).
          
Ngày 25/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 170/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 63 Thi công xây lắp hạng mục phát sinh Nhà trạm y tế, nâng cấp hệ thống báo cháy tự độn và cải tạo một số hạng mục phụ trợ thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận.
         
Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông báo mời thầu số 20200540592-00 ngày 29/5/2020 gói thầu Thi công xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận (năm 2020) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Nguyễn Thị Được - Văn phòng Sở