Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU NĂM 2021 TỈNH NINH THUẬN 
16/04/2021 
 

Qua 03 năm (2017-2020) triển khai thực hiện việc xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, tỉnh Ninh Thuận đã thành lập 20 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm: 05 CLB; huyện Ninh Sơn: 04 CLB; huyện Ninh Hải: 04 CLB; huyện Ninh Phước: 02 CLB; huyện Thuận Nam: 03 CLB; huyện Thuận Bắc: 02 CLB.


Ảnh: Ông Nguyễn Văn Bình, Sở LĐTBXH tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ giai đoạn đến năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 08/01/2021 triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025. Trong đó, chỉ tiêu đưa ra đến năm 2025 tỉnh Ninh Thuận thành lập mới thêm ít nhất 30 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; nâng số Câu lạc bộ toàn tỉnh được thành lập là 50 Câu lạc bộ.

Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm việc cùng lãnh đạo Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Ninh Phước, Ninh Hải và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triển khai kế hoạch xây dựng, nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2021. Tại cuộc họp đã thống nhất trong năm 2021 sẽ xây dựng, nhân rộng 10 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, có sự hỗ trợ của tổ chức HelpAge International tại Việt Nam. Trong đó, huyện Ninh Phước xây dựng 03 CLB; huyện Ninh Hải xây dựng 03 CLB; thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng 04 CLB.

Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được xây dựng, đảm bảo 70% thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi; 100% Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có Quỹ tăng thu nhập ban đầu ít nhất 20 triệu đồng, 50% Câu lạc bộ có quỹ tăng thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên.

Ngọc Quý - Phòng NCC&XH