Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 01/2020 
12/02/2020 
 

           Trong tháng 01/2020 trung tâm Dịch vụ Việc làm đã thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau :
         - Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng : 165 người. 
         - Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp : 158 người. 
        - Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp : 2.253.227.441 đồng.
        - Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân : 2.881.852 đồng.                        Người lao động đến thông báo, tìm kiếm việc làm hàng tháng (ảnh minh họa)
         - Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp : 231 người, trong đó:  Hết thời gian hưởng : 220 người; Có việc làm : 11 người.
         -  Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản ngân hàng : 147/158 người, đạt 93%.
          Trong thời gian sắp tới phòng Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đây mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tư vấn cho người lao động về quyền và nghĩa vụ khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội trong việc theo dõi, cập nhật tình trạng việc làm cảu người lao động nhằm hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với phòng Tư vấn giới thiệu việc làm để liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo ngân hàng việc làm đa dạng, phong phú, phù hợp với trình độ của người lao động./.

Phòng BHTN - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh