Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2020 
28/09/2020 
 

          THƯ
CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2020

 

vĂN PHÒNG sỞ