Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động 
06/11/2019 
 

          Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và các văn bản có liên quan, để đảm bảo việc giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động đúng quy định của pháp luật; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

          Căn cứ Luật tố cáo năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số  24/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2018 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động (sau đây gọi là Nghị định 24/2018/NĐ-CP). Theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định: "Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội".

          - Tuy nhiên, tại Điều 41, Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định: Điều 41. Nguyên tắc xác định thẩm quyền " Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết".

          - Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 và Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật "Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực"; Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thi áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn".

             Theo quy định trên, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 quy định tại Điều 39 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ hết hiệu lực.

            Do đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 việc giải quyết tố cáo về lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)