Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 
29/03/2019 
 

Ngày 28/3/2019, tại Hi trường S Lao đng - Thương binh và Xã hội Ninh Thun, Giám đc S Lao đng - Thương binh và Xã hội Đ/c Hà Anh Quang ch trì cuc hp giao ban đánh giá tình hình thc hin nhim v quý I năm 2019 và triển khai nhim v quý II năm 2019. Cùng tham d cuc hp có các Phó Giám đốc S, lãnh đạo các Phòng; Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra S; Giám đc và Phó Giám đc các đơn vị trc thuc S và Trưởng phòng Lao đng-Thương binh và Xã hội các huyn, thành ph.


(Ảnh toàn cảnh cuộc họp)

Nhìn chung, trong quý I năm 2019, Ngành tp trung chăm lo t chc các hot đng thăm hi và tng quà nhân dp Tết Nguyên đán K Hi năm 2019 cho các đi tưọng chính sách Người có công vi cách mng; người nghèo; bo tr xã hi và tr em... trên đa bàn tỉnh đm bo đ đnh mc, đúng đi tượng, không đ xy ra sai sót, khiếu ni, qua đó to nim tin, phn khi cho Nhân dân và dư luận đánh giá cao; công tác cp phát go được thc hin kp thi, công khai, đúng đi tượng được UBND tnh tng bng khen đơn vị có thành tích chăm lo các hot đng dp Tết Nguyên đán K Hi theo ch đo ca tnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kp thi Quyết đnh giao các ch tiêu phát trin ca ngành cho các đa phương năm 2019. Cơ bản các ch tiêu, nhim v v lao đng, người có công và xã hội được trin khai thc hin ngay t ngày đu, tháng đu ca năm 2019 và đt yêu cu theo kch bn đ ra; công tác tiếp công dân gii quyết đơn thư kiếu ni, t cáo, phn nh, kiến ngh, v chính sách lao đng người có công và xã hi thuc ngành quản lý được thc hin tt; công tác tham mưu ban hành văn bn được quan tâm đy mnh; kp thi gii quyết chế đ chính sách cho các đi tượng người có công và các đi tượng bo tr xã hi, đm bo cho chính sách an sinh xã hi thc hin được đy đ, gim nghèo đi vào thực cht vi chính sách đu tư có trọng tâm, trng đim phù hp vi đc đim ca tng đa phương, phong tục, tp quán và thiết thc nhm đm bo “không đ ai b b li phía sau”; công tác người cao tui, bo v, chăm sóc tr em, bình đng giới và vì sự tiến b ca ph n được quan tâm ch đo. Thc hin nghiêm túc vic chp hành gi gic làm vic ca công chc, viên chc; vic công b và cp nht các TTHC được kp thi, phòng chng tham nhũng, thc hành tiết kim chng lãng phí và ng dng công nghệ thông tin bước đầu có hiu qu; trin khai hướng dn tt và kp thi các văn bn mi ca các b, ngành, Trung ương để t chc thc hin kp thi t tnh ti cơ sở.


(Ảnh Lãnh đạo Sở phát biểu và kết luận cuộc họp)

Để thc hin thng li các nhim v trong quý II năm 2019, Đ/c Hà Anh Quang Giám đc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trc thuc S ch đng trin khai thc hin có hiệu qu mt s nhim v trng tâm như sau:
- Tham mưu tổ chc Hi ngh chuyên đ v gii pháp đy mnh vn đng tham gia BHXH trên đa bàn tỉnh; t chc L phát đng và các hot đng ca Tháng hành đng v an toàn, v sinh lao đng năm 2019; trin khai công tác huấn luyn an toàn v sinh lao đng ti mt s doanh nghip; xây dng Chương trình phối hp và trin khai ni dung "phòng nga và ng phó vi bo lc trên cơ sở gii"; tham mưu đề xut vic hướng dn hot đng Ban vì s tiến b ca ph n tnh; tăng cường tuyên truyn v công tác Bình đng gii và vì s tiến b ca ph nữ tỉnh năm 2019.
- Xây dựng Kế hoch liên tch vi Hi Liên hip Ph n tnh v công tác gii quyết vic làm và xut khu lao đng; t chc thc hin Kế hoch đào to ngh cho lao đng nông năm 2019.
- Tham mưu xây dng và trình Ngh quyết b sung đi tượng theo Ngh quyết s 15/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 v vic Quy đnh chính sách h tr vay vn t ngân sách đa phương đối vi người lao đng đi làm vic nước ngoài theo Hp đng trên đa bàn tnh Ninh Thun giai đon 2017-2020.
- Tham mưu các gii pháp thc hiện Kế hoch triển khai thc hin cht lượng, hiu qu Ngh quyết Trung ương 4 khóa XII găn vi Ch th s 05-CT/TW ca B Chính tr và khc phc, sa cha khuyết đim, hn chê sau kim đim t phê bình và phê bình trong năm 2019 về các gii pháp nâng cao chất lượng ngun nhân lc theo Ngh quyết 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 ca Tnh y và Ch th 35-CT/TU ngày 19/4/2017 ca Ban Thường v Tnh y.
- Tập trung trin khai tt công tác điu dưỡng tp trung năm 2019 và tiếp tc thc hin thí đim công tác chi tr tr cp cho Người có công qua Bưu điện tnh; t chc tt các hot đng k nim 72 năm ngày Thương binh-Liệt s.
- Triển khai các chính sách, chương trình giảm nghèo trong năm 2019; theo dõi, giám sát tình hình thc hin các chính sách an sinh xã hi trên đa bàn tỉnh.
- Triển khai thc hin Kế hoch Chương trình bảo v và phòng, chống tai nn, thương tích trẻ em năm 2019; các hot đng Tháng hành động vì tr em, ngày Quc tế thiếu nhi (1/6).
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tnh Ngh quyết quy đnh mc đóng góp ca đi tượng cai nghin ma túy và mc h tr cho các đi tượng tham gia cai nghin ti Cơ sở cai nghin ma túy tnh ti k hp gia năm. Tham mưu tổ chc Hi ngh chuyên đ “Công tác cai nghin ma túy và qun lý sau cai trên đa bàn tnh” theo ch đo ca UBND tnh. Trin khai kế hoch phòng, chng mi dâm, cai nghiện ma túy và h tr nn nhân b mua bán tr v năm 2019.
- Tiếp tc trin khai thc hin siết cht k lut, k cương hành chính trong toàn Ngành, nâng cao hơn nữa trách nhim người đúng đu trong công tác qun lý công chc, viên chc, người lao đng và ch đo vic thc hin k lut k cương hành chính tại đơn vị theo tinh thn Công văn s 328/UBND-KGVX ngày 28/01/2019 ca UBND tnh.

                                                                                           (Nguồn: Văn phòng Sở)

 
Tin đã đưa
(13/09)
(13/09)
(13/09)
(27/08)
(26/08)
(07/08)
(30/05)
(06/05)
(04/04)
(05/03)