Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về quản lý lao động năm 2019 
13/09/2019 
 

             Trong hai ngày, 30 và 31/7/2019, thực hiện Kế hoạch 1751/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quản lý lao động năm 2019. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Phòng Lao động – Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức tập huấn 02 lớp cho gần 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nắm rõ các văn bản pháp luật về quản lý lao động trên địa bàn như: 
             - Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
            - Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Việc làm.
          - Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình và Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ.

      

                                                 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

      
       
         
                   Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo

             Đồng thời hội nghị tập huấn cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện ở đơn vị, cơ sở. Đây cũng chính là một “kênh” phản ánh hiệu quả để Sở tổng hợp kiến nghị về các chính sách liên quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các ban ngành, cơ quan và doanh nghiệp triển khai tốt các quy định pháp luật về lao động./.

Phòng LĐGDNN- Nguyễn Văn Chiêm