Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
17/05/2020 
 

           Ngày 03/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
          
Theo đó, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp dịch vụ) là Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần và Công ty hợp doanh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn, cụ thể: Vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ Việt Nam đồng; có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.
         
Bên cạnh đó Nghị định quy định, doanh nghiệp dịch vụ phải có Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung của Đề án phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động. Đề án được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
          
Ngoài ra, Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
         Nghị định số
38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 và thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

Lý Nguyệt Bình - Thanh tra Sở