Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 
04/09/2021 
 

Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Ngày 31/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Nghị quyết quy định rõ đối tượng áp dụng, mức vay nội dung cho vay và nguồn kinh phí thực hiện chính sách như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức cho vay: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận.

b) Đối tượng được vay:

Đối tượng được hỗ trợ vay vốn xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Nhóm I: Người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ cận nghèo và người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng.

- Nhóm II: Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đã xuất ngũ trở về địa phương.

- Nhóm III: Người lao động sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động sinh sống tại xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; người lao động sinh sống tại xã an toàn khu.

 2. Nội dung cho vay

2.1. Mức vay:

a) Nhóm I: Người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn của Trung ương nhưng chưa đủ số tiền chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phần chi phí còn lại sẽ được vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận.

b) Nhóm II và III: Mức vay tối đa bằng 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

2.2. Điều kiện đối với đối tượng được hỗ trợ vay vốn: Người vay vốn tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Thuận và thực tế có thời gian sinh sống ở địa phương từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên.

2.3. Hình thức đảm bảo tiền vay: Người lao động vay vốn không phải thực hiện đảm bảo tiền vay.

3. Kinh phí thực hiện

Tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách địa phương đã ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận để cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong giai đoạn 2017-2020.

 (Đính kèm Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Lê Thị Thủy - Phòng LĐGDNN