Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối vói công chức viên chức năm 2020 và những năm tiếp theo 
12/06/2020 
 

           Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối vói công chức viên chức năm 2020 và những năm tiếp theo
          Đính kèm Kế hoạch

Văn phòng Sở