Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT: Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 
25/02/2021 
 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Thứ nhất, về đảng viên dự bị 

Theo quy định tại Điều lệ Đảng thì kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên. Như vậy, trong thời gian 12 tháng dự bị đó đối tượng đảng viên lúc này được coi là đảng viên dự bị.

Thứ hai, quy định về thời hạn xét công nhận đảng viên chính thức 

Căn cứ theo quy định pháp luật về thời hạn xét công nhận đảng viên chính thức thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xoá tên. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định; trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn tối đa 30 ngày làm việc. Nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên.

Thứ ba, hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 

Đối với hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

– Giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới: Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

– Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức giúp đỡ: Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét về đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

–  Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú: Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

– Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở:

– Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị; bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; bản nhận xét của tổ chức chính trị- xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú.

– Nếu được 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý thì chi bộ ra Nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

– Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của chi bộ và báo cáo đảng uỷ cơ sở.

– Tập thể đảng uỷ cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được 2/3 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Thứ tư, về hình thức công nhận đảng viên chính thức

Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị công nhận đảng viên chính thức được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ năm, đối với hồ sơ, thủ tục công nhân đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Căn cứ Mục 4 Hướng dẫn 01/HD-TW quy định hồ sơ, thủ tục công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức như sau:

“4 – Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại), gồm có :

4.1- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

4.2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điếm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

4.3- Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

4.4- Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú

Chi uỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

4.5- Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp uỷ có thẩm quyền

a) Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo điểm 3 (3.6 và 3.7) của Hướng dẫn này.

        b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.”
Minh Cảnh - Trưởng phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(05/04)
(25/02)
(03/01)
(02/01)
(08/10)
(03/09)
(27/08)
(13/08)
(24/06)
(01/06)