Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
LUẬT QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY; CAI NGHIỆN MA TÚY; TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
24/04/2021 
 

           Ngày 30/03/2021, Quốc hội ban hành Luật số 73/2021/QH14 quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

- Theo đó, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị do vi phạm quy định về điều trị nghiện;
         - Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

         - Luật phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

- Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Luật về phòng, chống ma túy tại file đính kèm dưới đây.

Minh Hiếu - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(23/08)
(25/06)
(10/06)
(04/06)
(01/06)
(01/06)
(31/05)
(20/05)
(03/05)
(03/05)