Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận 
22/04/2021 
 

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận gồm 23 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh: ông Nguyễn Long Biên làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: ông Hà Anh Quang làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh là Phó Trưởng ban.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác người cao tuổi là tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Kế hoạch 05 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn; Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phạm vi địa phương; Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức có liên quan thực hiện quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban ký, sử dụng con dấu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành thay thế Quyết định số  864/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức lại Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận.
Ngọc Quý - Phòng NCC&XH