Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2021 
27/08/2021 
 
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2021
/chinhquyen/soldtbxh/Admin/Thang 82021/Thanh tra/270- Báo cáo kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2021.pdf
Thanh tra Sở