Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Kết quả triển khai hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
03/06/2020 
 

           Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày 27/4/2020 về việc hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến ngày 29/5/2020 các địa phương trong tỉnh đã triển khai, rà soát, xét duyệt và lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đối với nhóm đối tượng là Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Số lượng Ủy ban nhân dân đã phê duyệt danh sách hỗ trợ là 118.579 người, kinh phí 104,838 triệu đồng. Cụ thể: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 2.896 đối tượng, đối tượng bảo trợ xã hội là 18.403 đối tượng, người thuộc hộ nghèo 43.194 đối tượng và người thuộc hộ cận nghèo 54.087 đối tượng. Nhìn chung, đến nay các địa phương đã hoàn thành việc chi trả cho 4 nhóm đối tượng này đảm bảo kịp thời, đúng quy định; chưa có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp xảy ra. Trong thời gian thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương cũng đã tổ chức các Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai, lập danh sách cũng như công tác chi hỗ trợ cho 04 đối tượng này tại các địa phương đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách.


Phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chi hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo ( ảnh: sưu tầm)

          Đối với nhóm đối tượng khác như hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu/năm; người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Hiện nay, các huyện, thành phố đã bước đầu tổng hợp, gửi hồ sơ và danh sách về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay đã có 487 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu/năm và 1.347 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15 được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ với kinh phí 1,834 tỷ đồng, dự kiến sẽ thực hiện chi trả trong đầu tháng 6/2020. Số còn lại các địa phương tiếp tục xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị phê duyệt và thực hiện hỗ trợ trong thời gian đến./.

Ngọc Định - Phòng NCC&XH