Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2021 
17/08/2021 
 

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2021

Tải về file đính kèm

Thanh tra Sở