Thông tin đấu thầu dự án
Thông tin đấu thầu dự án
Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu theo Thông báo mời thầu số 20200540592-00 gói thầu Thi công xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận (năm 2020). 
18/06/2020 
 

Ngày 18/6/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 212/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 63 thi công xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu ngày 19/6/2020 theo Thông báo mời thầu số 20200540592-00 gói thầu Thi công xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận (năm 2020) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

       
Tải về Quyết định số 212/QĐ-SLĐTBXH

Võ Thĩ Được - Văn phòng Sở