Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số 20200902443-00 gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công 
05/10/2020 
 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số 20200902443-00 gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công thuộc Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020.

Ngày 05/10/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 340/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công thuộc Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020.
         
Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số 20200902443-00 ngày 06/10/2020 gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công thuộc Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Vo Thị Được - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(19/11)
(16/10)
(07/10)
(05/10)
(21/09)
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(28/08)