Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025 
18/01/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; ngày 08/01/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng câu lạc bộ, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, các cấp các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.


                                  ảnh: Lễ ra mắt CLB LTHTGN phường Mỹ Đông

Theo kế hoạch, chỉ tiêu đến năm 2025, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 20 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng giai đoạn 2017 – 2020;  Nhân rộng thêm 30 Câu lạc bộ mới tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chú trọng việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đối với các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, xã bãng ngang ven biển, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50 - 70 thành viên, trong đó 60% - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người cao tuổi, 30 - 40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn); Phấn đấu 70% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi; 100% Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có Quỹ tăng thu nhập ban đầu ít nhất 20 triệu đồng, 50% Câu lạc bộ có quỹ tăng thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động sau: Lập kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ; Tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động Câu lạc bộ; Truyền thông, nâng cao nhận thức; Huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ; Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá Kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ.

        
               ảnh: Lễ ra mắt CLB LTHTGN Thôn Láng Me, xã Bắc Sơn
Ngọc Quý - Phòng NCC&XH