Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
10/06/2021 
 

Thực hiện Công văn số 1194/LĐTBXH-BHXH ngày 26/4/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nội dung tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021; Công văn số 1693/VPUB-VXNV ngày 10/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021;

Ngày 27/5/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 1189/KH-SLĐTBXH về tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

1. Mục đích:

 1.1. Mục tiêu tổng thể: Góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức của người dân về những giá trị và lợi ích mà BHXH đem lại cho người tham gia nhằm khuyến khích vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH:

 - Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trong đó trọng tâm là người sử dụng lao động, người lao động ở các khu vực kinh tế về vai trò, tầm quan trọng và những giá trị lợi ích mà BHXH đem lại cho mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội;

- Gia tăng số người tìm hiểu, tương tác và tham gia BHXH, đặc biệt là ở nhóm người lao động thuộc khu vực phi chính thức. Giảm số trường hợp hưởng BHXH một lần, nợ đóng, trốn đóng BHXH.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo thông tin tuyên truyền và chủ đề của năm 2021 được triển khai sâu rộng, toàn diện; chú trọng các hoạt động ở cấp cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các hoạt động tuyên truyền BHXH năm 2021 cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về tuyên truyền; khuyến khích, tạo điều kiện huy động các bên tham gia và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động của Tháng vận động.

- Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp, phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Phương pháp thực hiện:

Tháng vận động và hoạt động tuyên truyền BHXH năm 2021 được triển khai với hai nhóm hoạt động chính (gọi là “Chiến dịch”), gồm:

- Chiến dịch tuyên truyền thu hút sự chú ý.

- Chiến dịch tuyên truyền và vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỦ ĐỀ TUYÊN TRUYỀN, THÔNG ĐIỆP, KÊNH, PHƯƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN:

1. Đối tượng tuyên truyền đích:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác BHXH.

- Người sử dụng lao động.

 - Người lao động làm việc trong khu vực chính thức và phi chính thức.

 - Sinh viên các trường từ trung cấp đến đại học, chú trọng sinh viên năm cuối.

 2. Chủ đề tuyên truyền của năm: BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

        3.Biểu tượng (Logo): Sử dụng biểu tượng (Logo) của Bảo hiểm xã hội.

4.Thông điệp chính, khẩu hiệu tuyên truyền:

4.1. Thông điệp: Bảo hiểm xã hội là đầu tư cho tương lai.

        4.2. Khẩu hiệu tuyên truyền đối với từng nhóm đối tượng:

            - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác BHXH ở địa phương.

- Người lao động làm việc trong khu vực chính thức, phi chính thức.

- Sinh viên các trường từ trung cấp đến đại học, chú trọng sinh viên năm cuối.

- Người sử dụng lao động tham gia BHXH.

5. Kênh và phương tiện tuyên truyền:

5.1. Kênh tuyên truyền: Sử dụng kênh tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp thông qua các phương tiện tuyên truyền.

5.2. Phương tiện tuyên truyền:

- Tuyên truyền qua mạng Internet, nền tảng di động và các phương tiện truyền thông đại chúng.

-          Tuyên truyền thông qua các tài liệu và vật phẩm tuyên truyền.

-          Tuyên truyền trực tiếp.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Chiến dịch tuyên truyền thu hút sự chú ý.

2. Chiến dịch tuyên truyền và vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH.

3. Hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền BHXH và công tác thi đua, khen thưởng.

 IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện.

1. Phòng Lao động - Giáo dục Nghề nghiệp:

- Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hộicác đơn vị liên quan:

+ Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch.

+ Thông tin truyền thông nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề “Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người”.

+ Kết hợp tuyên truyền trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, fanpage…, phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH.

2. Thanh tra Sở:

Tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra người sử dụng lao động về việc thực hiện bảo hiểm xã hội.

3. Văn phòng Sở (bộ phận Tài chính kế toán):

Bố trí kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và các cơ quan có liên quan:

+Triển khai tổ chức thực hiện tuyên truyền BHXH trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng tại địa phương.

          + Tổ chức tuyên truyền về BHXH tự nguyện tới người lao động nông thôn và người lao động khu vực phi chính thức để mở rộng đối tượng tham gia./.
Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(31/08)
(19/08)
(03/08)
(22/07)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(15/06)