Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Hướng dẫn triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tỉnh Ninh Thuận 
30/03/2020 
 

            Ngày 17/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động, an toàn vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, thời gian phát động từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020.
           
Mục đích của Kế hoạch là nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; và thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
        

                                                               Ảnh: Minh họa     

        
Kế hoạch đã đề ra yêu cầu là tổ chức các hoạt động phong phú, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động.
         Qua đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Thuận) đã ban hành Công văn số 391/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 25/02/2020 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đính kèm theo nội dung chi tiết Công văn hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội số 391/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 25/02/2020.

Minh Phương - Phòng LĐGDNN