Hoạt động Công tác Đảng và Đoàn thể
Hoạt động Công tác Đảng và Đoàn thể
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
04/12/2018 
 
Hướng dẫn 16-HD/BCHTW.docx
Phòng NCCXH 
Tin đã đưa
(11/03)
(09/03)
(21/02)
(22/01)
(18/12)
(06/12)
(12/11)
(29/10)
(08/08)
(08/08)