Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Hướng dẫn khen thưởng an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 
12/12/2019 
 

         Thực hiện Công văn số  4796/LĐTBXH-VP ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 2936/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 09/12/2019  về việc hướng dẫn khen thưởng ATVSLĐ năm 2019 triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        Hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 18/01/2019, file mềm gửi qua địa chỉ: minhphuong@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm theo văn bản số 2936/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 09/12/2019 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH và Công văn số 5318/LĐTBXH-ATLĐ)

Minh Phương - Phòng LĐGDNN