Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Hướng dẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động 
12/05/2020 
 

         Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-CP của Thủ tưởng chính phủ.
        
Điều kiện hỗ trợ cho người lao động khi có đủ điều kiện sau đây:
        
- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
        
- Ngoài ra, để hưởng hỗ trợ, người lao động phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm; đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp theo quy định của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
       
- Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tùy theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch Covid-19 nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4-6/2020, và chi trả hàng tháng.
       
- Để được hỗ trợ, trình tự, thủ tục người lao động cần thực hiện, gồm:
       
+ Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/QĐ-CP;
       
+ UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện;
       
+ UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc;
       
+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


                                                  Hình ảnh hướng dẫn quy trình

Nguyễn Văn Chiêm - Phòng LĐGDNN