Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
26/02/2020 
 

            Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.  Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Kế hoạch số 278/KH-SLĐTBXH về đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
            1. Nội dung:
            - Tiếp tục xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm cung cấp văn bản pháp luật mới ban hành lên trang thông tin điện tử của Sở để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp truy cập, sử dụng.
           - Tổ chức giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Thông qua các hội nghị chuyên đề để giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục nghề nghiệp…. Tổ chức hội nghị chuyên đề để bồi dưỡng kiến thức An toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp.
            - Giải đáp pháp luật cho các doanh nghiệp thông qua cổng điện tử Hỏi – đáp của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng điện tử Trung tâm dịch vụ công của tỉnh.
           - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.
            - Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động – Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, Văn phòng Sở phối hợp triển khai thực hiện.
           2. Tổ chức thực hiện:
          -  Phòng Lao động – Giáo dục nghề nghiệp tham mưu Giám đốc Sở và các cấp thẩm quyền về: Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; Hội nghị chuyên đề tuyên truyền chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, dạy nghề,…cho người lao động;
          -  Văn phòng Sở phối hợp việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục nghề nghiệp, công tác An toàn Vệ sinh Lao động…lên trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện kinh phí để tổ chức các Hội nghị có liên quan.
           - Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chủ động thường xuyên thực hiện việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục nghề nghiệp, công tác An toàn Vệ sinh Lao động…lên trang thông tin điện tử về tuyển dụng lao động (website Việc làm) do Trung tâm quản lý./.

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN