Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo kế hoạch phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông đến năm 2025 
19/03/2020 
 

          Căn cứ Kế hoạch số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025;
          Căn cứ Kế hoạch số 841/KHPH – TE – HĐĐTW, ngày 27/12/2019 giữa Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội đồng đội Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến năm 2023;
         Để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian đến, trong đó chú trọng là công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo kế hoạch phối hợp Liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến 02 đơn vị.
         Đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn Ninh Thuận quan tâm tham gia đóng góp ý kiến (bằng văn bản), bản dự thảo kế hoạch phối hợp. Thời gian gửi góp ý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp hoàn chỉnh kế hoạch phối hợp và ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện./.

                                           /chinhquyen/soldtbxh/Admin/Tháng 52020/ke hoach phoi hop.doc
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/09)
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(22/04)
(04/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)