Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG LANG THANG, XIN ĂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
09/04/2020 
 

          Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Để phối hợp thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh; ngày 03/4/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 798/SLĐTBXH-NCCXH đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân và gia đình không để người thân rời khỏi gia đình trong những trường hợp không cần thiết, nhất là các đối tượng người cao tuổi, người tâm thần, người đi lang thang, xin ăn; tăng cường công tác quản lý về trật tự, kiểm tra, quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn quản lý. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ về mặt vật chất đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn ngân sách địa phương hoặc từ các nguồn hỗ trợ khác; trường hợp vượt khả năng thì tổng hợp, lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, cứu đói nếu thuộc diện đối tượng cần cứu đói theo văn bản triển khai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngọc Quý - Phòng NCC&XH