Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao giai đoạn 2020-2025 
25/03/2020 
 

           Nhằm tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực có tay nghề theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
         
Ngày 02/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 587/KH-UBND về việc t iếp tục triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao giai đoạn 2020-2025 (Kế hoạch); theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:
         
- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.
         
- Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.
          
- Xây dựng và hình thành được hệ thống giáo dục nghề nghiệp gồm các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên tiến hiện đại, đa dạng cơ cấu ngành nghề đồng bộ, đa cấp, năng động, đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn, liên thông giữa các cấp và các ngành đào tạo trong và ngoài khu vực, kể cả ngoài nước, đuợc phân bố đồng đều giữa các vùng trên địa bàn tỉnh.
           
-  Bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, trình độ tay nghề, tính kỷ luật, phẩm chất đạo đức cho công nhân, người lao động, trước hết tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có nhiều lao động giúp nâng cao khả năng tương thích với yêu cầu mới trong sản xuất kinh doanh; tăng hiệu suất lao động, chất lượng sản phẩm./.

(Đính kèm Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 02/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Trần Thị Hải - Phòng LĐGDNN