‭(Hidden)‬ Đơn vị ban hành

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
UBND TỉnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chính phủUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Quốc hộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ LĐTB-XHUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
ABCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

 ‭(Hidden)‬ Hình ảnh

  Hướng dẫn thủ tục hành chính.
  Hồ sơ tiếp dân.
  Hồ sơ khiếu nại tố cáo.
  Lịch làm việc thường trực.
  Hệ thống biểu mẫu.
  văn bản pháp quy
  trang chủ
  Văn phòng điện tử
  Danh bạ điện thoại - Email
  Quy trình ISO
  Văn bản UBND tỉnh Ninh Thuận
  Văn bản Pháp quy của Bộ LĐTBXH
  Ý kiến chỉ đạo điều hành
  Dịch vụ công trực tuyến
  Hỏi đáp - Sở Lao động thương binh xã hội
  Tiếp nhận phản ánh-kiến nghị
  Góp ý dự thảo văn bản
  xdd
  tuyên tuyền
  lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng
(More Links...)

 ‭(Hidden)‬ Phóng sự ảnh

There are no items to show in this view of the "Phóng sự ảnh" document library.

 ‭(Hidden)‬ Thông tin liên hệ

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nội dungFilter
trangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
trangptn@vuthao.com
hello
sdfDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
sdfsd@shfjd.jsh
kgflsdjgk
sdfDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
sdfsd@shfjd.jsh
kgflsdjgk