Chính sách người có công
Chính sách người có công
Danh mục cơ sở dữ liệu ngành lao động- thương binh và xã hội 
07/06/2021 
 
Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành được xây dựng là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc 9 lĩnh vực quản lý cụ thể:

Lĩnh vực lao động, tiền lương

1. Cơ sở dữ liệu tổ chức của người lao động tại cơ sở
2. Cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách lao động, việc làm của doanh nghiệp

Lĩnh vực việc làm

3. Cơ sở dữ liệu cung lao động
4. Cơ sở dữ liệu lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5. Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

6. Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
7.Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

8. Cơ sở dữ liệu tổ chức kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
9. Cơ sở dữ liệu thiết bị, máy móc được kiểm định
10. Cơ sở dữ liệu kiểm định viên
11. Cơ sở dữ liệu tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
12. Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

13. Cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
14. Cơ sở dữ liệu học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực người có công

15. Cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
16. Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân
17. Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

18. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
19.Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội
20. Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
21. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
22. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội

Lĩnh vực trẻ em

23.Cơ sở dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Lĩnh vực thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

24. Cơ sở dữ liệu báo cáo hành chính

(Xem Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH tại đây)

                                            Nguyễn Thị Doãn-Phó Trưởng phòng Người có công và Xã  hội