Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra. 
04/08/2020 
 

            Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Quyết định số 774/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.
            Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định:
            Bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:
           1. Trong hoạt động thanh tra gồm:
          a) Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra;
           b) Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra;
            c) Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.
             2. Trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm:
            a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác;
             b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;
            c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.
            3. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng gồm:
            a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác;
             b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;
             c) Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng;
            d) Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.
             Thủ tướng Chính phủ giao:
            1. Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
             2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh thanh tra các cấp, các ngành, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trần Công Sơn - Thanh tra Sở  
Tin đã đưa
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(24/08)
(21/08)
(20/08)
(18/08)
(17/08)
(15/08)