Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
DANH MỤC VĂN BẢN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
01/08/2021 
 
STT Lĩnh vực Yêu cầu Số Văn bản Ghi chú
A Công khai minh bạch
1 Tài chính và ngân sách nhà nước  Số liệu quyết toán 2019  - Quyết định số 406/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/11/2020 Công khai quyết toán NSNN năm 2019
- Quyết định số 170/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/5/2020 Công khai quyết toán NSNN năm 2019 kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công 
 Số liệu dự toán kinh phí năm 2020  - Quyết định số:482/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019
- Quyết định số: 81/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/3/2020
- Quyết định số: 87/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/3/2020
- Quyết định số: 124/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/4/2020
- Quyết định số: 152/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/5/2020
- Quyết định số: 153/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/5/2020
- Quyết định số: 310/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/9/2020
- Quyết định số: 359/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/10/2020
- Quyết định số: 452/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/12/2020
- Quyết định số: 112/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/4/2020
- Quyết định số: 231/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/7/2020
- Quyết định số: 344/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2020
- Quyết định số: 493/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020
Công khai các Quyết định giao dự toán ngân sách và tình hình thực hiện dự toán năm 2020 (NSĐP)
    - Quyết định số 477/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019
- Quyết định số82/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/03/2020
- Quyết định số 417/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/11/2020
- Quyết định số 234/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/7/2020
- Quyết định số 418/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/11/2020
- Quyết định số 138/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/4/2020
- Quyết định số236/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/7/2020
'- Quyết định số 403/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2020
'- Quyết định số490/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020
Công khai các Quyết định giao dự toán ngân sách và tình hình thực hiện dự toán năm 2020 (NSTW)
2 Mua sắm công, triển khai các công trình xây lắp  Kế hoạch, Danh mục mua sắm công  - Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh tại NTLS tỉnh Ninh Thuận năm 2020
- Quyết định số 07/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/01/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thực hiện Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh năm 2020.

- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20191249755-00 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20191262393-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Công trình: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh năm 2020
- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh".
- Quyết định số 247/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/7/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh".

- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200579812-00 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20200652645-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho mô hình cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy
- Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình:Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận.
- Quyết định số 212/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/6/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 63: Thi công xây dự
ng công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200658651-00 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20200540592-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận
- Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình:Cải tạo, Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm cai nghiện bắt buộc thành Trung tâm tổng hợp đa chức năng tỉnh Ninh Thuận.
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20201075092-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
- Đăng tải Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu gói số 23: 20201135985-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
- Đăng tải Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu gói số 24: 20201144296-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
- Đăng tải Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu gói số 25: 20201150749-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
- Đăng tải Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu gói số 26: 20201150885-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Công trình: Cải tạo, Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm cai nghiện bắt buộc thành Trung tâm tổng hợp đa chức năng tỉnh Ninh Thuận
- Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng Người có công năm 2020.
- Quyết định số 194/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/7/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8: Thi công xây dự
ng công trình  Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng Người có công năm 2020.
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200464926-00 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20200540825-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng Người có công năm 2020
- Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp vỏ mộ, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh 2020.
- Quyết định số 104/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/03/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Thi công xây dự
ng công trình Nâng cấp vỏ mộ, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh 2020.
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200353095-00 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20200367082-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Công trình: Nâng cấp vỏ mộ, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh 2020
- Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ người có công (giai đoạn 2) thuộc Sở LĐTBXH.
- Quyết định số 235/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/7/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn n
hà thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ người có công (giai đoạn 2) thuộc Sở LĐTBXH.
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200717654-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Công trình: Nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ người có công (giai đoạn 2) thuộc Sở LĐTBXH
- Quyết định số 77/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/03/2020 của Sở LĐTBXH tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý NCC thuộc Nguồn NSNN thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM năm 2020.
- Quyết định số 112/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/4/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn n
hà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị kho lưu trữ hồ sơ NCC thuộc danh mục mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý NCC thuộc Nguồn NSNN thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM năm 2020.
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200331840-00 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20200354479-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý NCC
- Quyết định số 265/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/8/2020 của Sở LĐTBXH tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý NCC thuộc Nguồn NSNN thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM năm 2020.
- Quyết định số 340/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2020 của Sở LĐTBXH về về việc phê duyệt kết quả lựa chọn n
hà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị kho lưu trữ hồ sơ NCC thuộc danh mục mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý NCC thuộc Nguồn NSNN thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM năm 2020.
- Đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 20200829274-01 và Thông báo mời thầu và kết quả chọn nhà thầu trúng thầu số: 20200902443-00 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự án: Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý NCC
3 Công tác tổ chức cán bộ      
4 Thủ tục hành chính, CCHC    

- Quyết định số 795/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 1819/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 2002/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

 

 

- Quyết định số 885/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Thuận về lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

- Quyết định số 2156/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.
 
B Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn
1 Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật - Quyết định số: 481/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020. http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soldtbxh/Pages/Phong-chong-tham-nhung.aspx
- Quyết định số: 480/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 480/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
C Nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác
 quản lý kinh tế : Không
Văn phòng sở