Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ 
25/02/2021 
 

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài cơ quan trên địa bàn, cơ quan nơi trụ sở còn phứt tạp do nằm cạnh Quãng trường đường 16/4, đây là địa điểm tập trung đông người và là nơi tụ tập buôn bán hàng rong nhất là trong dịp lễ tết, có khả năng xảy ra trộm cắp tài sản và gây mất trật tự trong khu vực.

Trước tình hình trên, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự toàn xã hội trên địa bàn. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, công đoàn, Đoàn TN đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phân công trực bảo vệ nghiêm vào các dịp lễ, tết; Tổ chức thông tin tình hình thời sự, ANTT một cách sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể công đoàn trong sạch, vững mạnh; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả trong năm 2021.

- Tạo cơ chế phối hợp đồng bộ trong các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đồng thời phát hiện, nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân Bảo vệ Tổ quốc, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tinh thần cảnh giác, chống lừa đảo trong cơ quan, đơn vị.

2. Nhiệm vụ

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trong tâm là: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/T ngày 22/6/2017 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khi tham gia mạng xã hội gắn với công tác bảo vệ bí mật nhà nước...

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về tổ chức thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 07-KH/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh uỷ Ninh Thuận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên các trang mạng xã hội, góp phần làm tốt công tác phòng chống tội phạm và trật tự xã hội trong cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng gian bảo mật, An ninh chính trị nội bộ....góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ, các Đoàn thể và cơ quan trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại của nhân dân về chính sách Bảo trợ xã hội, lao động việc làm và người có công...

3. Một số giải pháp chủ yếu

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Cơ quan, cũng như các hoạt động, phong trào của đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, sinh hoạt lồng ghép vào “Ngày pháp luật” hằng tháng của cơ quan.

- Bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan, các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tự phòng, tự bảo vệ góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Quan tâm và tạo điều kiện trang bị cơ sở vật chất, công tác bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, lãnh đạo cơ quan trong công tác quốc phòng-an ninh vào Nghị quyết Đảng bộ hằng tháng, quý, năm.

           - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các cơ quan xung quanh, nhân dân địa phương trong thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Minh Cảnh - Trưởng phòng LĐGDNN