Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác tuyên truyền pháp luật trong năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận 
16/01/2020 
 

           Nhận thức được vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn chú trọng, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nên luôn có sự chủ động trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.
           - Năm 2019, Sở đã triển khai xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua việc mở hội nghị, tư vấn, hướng dẫn, phát động các hoạt động thuộc lĩnh vực của Sở. Tổ chức tập huấn tại các huyện, thành phố, các doanh nghiệp các nội dung: Luật và các văn bản hướng dân thực hiện theo các lĩnh vực: chính sách an sinh xã hội; luật bình đẳng giới; luật trẻ em, Bộ luật lao động. Luật An toàn vệ sinh lao động; luật việc làm; luật bảo hiễm xã hội; Luật Phòng chống mại dâm....
         
Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm và các văn bản mới ban hành trong các buổi sinh hoạt ngày pháp luật (có trên 500 lượt người tham dự); gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         
Sở đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận làm các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Sở; viết và đăng  86 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
         
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã  triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra 73/73 cuộc,  qua đó phát hiện nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thi hành pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích, giải quyết  kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.
        
- Triển khai phiếu tự kiểm tra pháp luật  lao động theo Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp tới 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên công thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể và ra thông báo thực hiện nội quy lao động  của các doanh nghiệp; tiếp công dân 26 lượt. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo: 25 đơn thư và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm.
          
- Các hoạt động trên đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động, thương binh và xã hội. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng, phù hợp, các nội dung văn bản luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đã được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành và Nhân dân địa phương.
          
Kết quả trong năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện đạt và vượt 03 chỉ tiêu pháp lệnh do UBND tinh giao và các chỉ tiêu phấn đâu do ngành Lao động đề ra./.

Trần Công Sơn - Thanh Tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)