Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019 – 2020 
15/04/2020 
 

          Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 1434/CTPH/TLĐ-LĐTBXH ngày 17/9/2019 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019 – 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thống nhất ký kết Kế hoạch liên tịch số 78/LHLT-LĐLĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019 phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019 – 2020.
 
          Mục đích của Kế hoạch liên tịch là tăng cường sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm đảm bảo sự chia sẽ, thống nhất trong việc đề xuất, góp ý các dự thảo chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên công đoàn; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm, kỷ luật lao động, trình độ tay nghề cho người lao động và đoàn viên công đoàn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
            Kế hoạch liên tịch cũng đề ra yêu cầu bảo đảm sự hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện để hai cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cơ quan; và định kỳ tổng kết thực hiện kế hoạch phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
            Các nội dung, lĩnh vực trong công tác phối hợp gồm: xây dựng, hướng dẫn các chính sách pháp luật; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo; quan hệ lao động và tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; bình đẳng giới và bảo đảm quyền của trẻ em; giải quyết việc làm và đào tạo nghề nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giám sát.
             Kế hoạch liên tịch góp phần thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, đảm bảo tính thực thi của pháp luật; xây dựng và duy trì mối quan hệ thông tin hai chiều trong lĩnh vực lao động, nâng cao năng lực của hai ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Minh Phương - Phòng LĐGDNN