Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh gần 04 năm thực hiện đã có nhiều hiệu quả tích cực 
26/03/2020 
 

             Thực hiện Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận qua hệ thống Bưu điện. Từ tháng 6 năm 2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho tất cả đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh.
           Để triển khai thực hiện có hiệu quả phương án được duyệt, tuyên truyền cho người dân được biết; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện huyện, thành phố đã thống nhất về thời gian, địa điểm chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo thuận lợi cho đối tượng trong quá trình chi trả. Tổ chức phát tờ rơi, niêm yết tại điểm chi trả hoặc qua hệ thống phát thanh của xã để các đối tượng biết, nhận trợ cấp theo quy định. Tại 65 xã, phường, thị trấn, Bưu điện huyện, thành phố tổ chức 93 điểm và bố trí các nhân viên tham gia công tác chi trả; phần lớn tổ chức chi trả tại trụ sở thôn, khu phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, Bưu điện văn hóa xã, một số xã chi trả tại các trụ sở của Bưu điện huyện. Tại các Bưu điện huyện, thành phố đều phân công 01 cán bộ chuyên quản thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi đối tượng hưởng, thường xuyên liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên các xã, phường, thị trấn để nắm bắt, quản lý đối tượng. Đồng thời các Bưu điện huyện, thành phố ký hợp đồng với cán bộ chính sách xã hội các xã, phường, thị trấn làm cộng tác viên phối hợp trong công tác quản lý đối tượng. Danh sách chi trả được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xác lập, chuyển sang Bưu điện huyện, thành phố để kiểm tra, thực hiện chi trả. Hàng tháng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập thủ tục chuyển tiền trước cho Bưu điện huyện, thành phố từ 03 – 05 ngày so với lịch chi trả; Bưu điện thực hiện chi trả và báo cáo thanh quyết toán danh sách chi trả, xác nhận danh sách đối tượng đã nhận tiền và danh sách đối tượng chưa nhận tiền về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 20 - 28 hàng tháng. Đến nay, bình quân hằng tháng Bưu điện các huyện, thành phố tiếp nhận danh sách đối tượng Bảo trợ xã hội để thực hiện chi trả do Phòng LĐTBXH chuyển sang là gần 20.000 đối tượng với kinh phí chi trả trong năm gần 100 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2019, tổng số lượt đối tượng phải thực hiện chi trả là 233.553 lượt đối tượng với tổng kinh phí phải trả 99,6 tỷ đồng. Đã thực hiện chi trả là 226.695 lượt đối tượng; kinh phí chi trả 95,9 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả bình quân đạt 98%.
           Nhìn chung, Công tác chi trả được sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành và đối tượng thụ hưởng; việc chi trả trợ cấp đến nay đảm bảo đúng đối tượng, danh sách đang quản lý; nhân viên Bưu điện chi trả tận tay đối tượng; Bảo đảm an toàn trong việc vận chuyển tiền từ Bưu điện đến nơi chi trả. Việc chi trả bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện đã giảm bớt công việc cho cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại cơ sở và tạo được cơ chế giám sát, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tách chức năng quản lý nhà nước, thực hiện chính sách với nhiệm vụ chi trả, hạn chế tiêu cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách. 
         Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn nhất định: Đối tượng thụ hưởng ở nhiều thôn, khu phố cách xa địa điểm chi trả; đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng sức khỏe yếu thường ủy quyền cho người khác nhận thay nên có phần khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát quản lý đối tượng; Số đối tượng mỗi tháng chưa chi bình quân khoảng 550 người, chiếm tỷ lệ 2% số đối tượng chi trả, phải tiếp tục chuyển sang tháng sau để thực hiện chi trả.
        Để việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao các địa phương và đối tượng trên địa bàn tỉnh. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  và Bưu điện tiếp tục thực hiện theo đúng phương án Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và đối tượng thụ hưởng. Thực hiện chi trả đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ cho đối tượng theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đảm bảo việc chi trả trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành./.

Ngọc Định - Phòng NCC&XH