Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Chính phủ ban hành văn bản để các địa phương triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho người gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. 
07/07/2021 
 
Ngọc Định-TP.NCCXH, Nguồn Bộ LĐTBXH