Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
09/09/2020 
 

             Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; ngày 07/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Chỉ thị). Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
            - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện một số nội dung:
          + Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
          + Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
          + Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
          + Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế phối hợp xử lý các nội dung có liên quan theo Quy chế cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
         + Khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
          + Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
          + Rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và địa phương.
           + Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương để có biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
           + Đối với các văn bản giao có thời hạn báo cáo, tham mưu, trình UBND tỉnh (ngoại trừ văn bản thuộc bí mật nhà nước), UBND tỉnh chỉ chấp nhận văn bản của các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức chứng thư số và qua Hệ thống TD Office.
          + Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trước khi đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động.
          - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phải kiểm soát được việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tình hình nội bộ của đơn vị.
          
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

Đính kèm: CT số  20/CT-UBND_ngày 07/9/2020

Thúy Uyển - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(19/11)
(16/10)
(07/10)
(05/10)
(21/09)
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(28/08)
(24/08)