Công tác giảm nghèo
Công tác giảm nghèo
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội thảo phản biện dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững 
07/10/2021 
 
Thực hiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Ngày 14/9/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016 - 2020 và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện Ban Chủ nhiệm 2 Hội đồng Tư vấn về Kinh tế - Xã hội và Dân chủ - Pháp luật của UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh buổi Hội thảo

Sau khi nghe báo cáo thuyết minh, giải trình của đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (cơ quan xây dựng dự thảo Báo cáo, Chỉ thị), ý kiến tham gia phản biện của các vị chuyên gia và các đại biểu tham dự, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, có sự khảo sát nghiên cứu đánh giá nghiêm túc, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị, địa phương; bố cục chặt chẽ, logic, nội dung phù hợp, số liệu minh chứng cụ thể, có tính thuyết phục…thể hiện được sự nghiêm túc và tập trung sâu kỹ trong công tác chuẩn bị. Trong đó, dự thảo Báo cáo đã phát họa khá toàn diện bức tranh toàn cảnh về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, với nhiều thành tựu nổi bật đạt được, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,93% đầu năm 2016 xuống còn 5,33% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4,46%/năm. Người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo, vùng khó khăn được chú trọng hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, hỗ trợ sinh kế, có việc làm, nâng cao thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin… góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tuy nhiên để đánh giá sâu, kỷ hơn về kết quả đạt được, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung để bố cục báo cáo đảm bảo được đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ hơn; cần bổ sung, đánh giá làm rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; đánh giá, phân tích làm rõ thêm những chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự thân vận động, tự mình vươn lên trong cuộc sống của người nghèo, cận nghèo. Về quan điểm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị cần nguyên cứu thêm để đảm bảo được tính toàn diện, bao quát, sát đúng với quan điểm của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phù hợp với yêu cầu đặt ra của công cuộc giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới; trong đó, xác định “Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát triển kinh tế phải đảm bảo đi đôi với thực hiện tốt hơn, toàn diện hơn mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững”.


Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị

Tiếp thu những ý kiến của đại tiếp thu tham Hội thảo và các nội dung góp ý của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh lại bố cục; tiếp thu và bổ sung nhiều nội dung vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến để việc đánh giá đầy đủ, chặt chẽ hơn. Đối với dự thảo Chỉ thị số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu các góp ý về giải pháp đặt ra trong dự thảo Chỉ thị và căn cứ vào các nội dung của Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 23/6/2021 của an Bí thư về giảm nghèo bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để hoàn chỉnh thêm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến cũng như việc tổ chức thực hiện để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về giảm nghèo đã đề ra; hoàn thiện hồ sơ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ tỉnh ủy theo Kế hoạch đã đề ra./.
Ngọc Định-TP.NCCXH