Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
triển khai thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
07/10/2020 
 
Ngày 18/9/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/11/2020; theo đó hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất,… 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, lập danh mục dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất theo quy định.
Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Sở